مس

ظروف مسی در حال حاضر با استفاده از ورق مس و روش چکش‌کاری گرم ساخته می‌شود که مهم‌ترین مراحل کار به‌اختصار عبارتند از: فرم‌دهی ورق مس و چکش‌کاری. در بعضی از ظروف به دلیل استفاده از اضافات ورق مس، با دندانه‌دار کردن لبه‌ها و اتصال و جفت نمودن آن‌ها به یکدیگر، پس از چکش‌کاری، فرم دهی لازم صورت می‌گیرد.
1- قندان پایه‌دار مسی
2- سینی و فنجان
3- سینی