سرامیک ساگار

ساگار، تکنیکی در پخت سرامیک است که مبنای آن برقطع ارتباط شیئ سرامیکی با اتمسفر کوره می باشد که منتهی به ایجاد جلوه های گوناکون حاصل از تماس مواد مختلف با بدنه مورد نظر میشود.