سرامیک راکو

راکو ، تکنیک پختی است که در آن بدنه شوک پذیر در حالت گداخته از کوره بیرون آورده می شود و در ستی از مواد قابل احتراق قرار می گیرد . شوک حراراتی و دود حاصل از سوختن مواد، باعث ایجاد جلوه های بدیع و منحصر به فرد در لعاب می شود.