آموزش

دوره آموزشی پته دوزی

دوره آموزشی رایگان پته دوزی در ده جلسه دو ساعته در روستای اسماعیل آباد کرمان برگزار گردید.

استاد دوره: خانم نجمه فلسفی

نوشته های مشابه