خرید مدت دار ، مخصوص مشتریان طرف قرارداد هیما می باشد.
در این بخش مشتریان هیما ، با وارد کردن اطلاعات سازمانی خود ، میتوانند خرید با پرداخت مدت دار از طریق سایت هیما انجام دهند.